02/10/13

Rays Jazz, The Cafe @ Foyles
Charing Cross Road, London

Zhenya Strigalev Quartet